Nieuws

Renovatieplicht vanaf 1 januari 2023

Op 1 januari 2023 treedt de nieuwe renovatieverplichting voor residentieel vastgoed in werking. De aktedatum is daarbij het ijkpunt. De koper heeft vervolgens vijf jaar de tijd om aan de renovatieplicht te voldoen. Uiterlijk vijf jaar na de aktedatum moet hij een nieuw EPC kunnen voorleggen waaruit blijkt dat de woning het vereiste EPC-label behaalt.

Initiële termijn blijft behouden

Deze zegt dat de termijn voor het voldoen aan de renovatieplicht ongewijzigd blijft: ‘De koper moet dan binnen de resterende termijn voldoen aan het minimaal energieprestatieniveau dat de verkoper zelf diende te halen.’

Hetzelfde geldt indien de woning binnen de termijn van 5 jaar voor de renovatieplicht wordt geschonken of er een recht van opstal of erfpacht op wordt gevestigd. Ook dan gaat de gehoudenheid mee over naar de begunstigde van de schenking en de houder van het recht van erfpacht/opstal en blijft de initiële termijn onverkort van kracht.

Bij de aanvang van de renovatieplicht is dat energielabel D voor zowel huizen als appartementen. Nadien zal de minimale energieprestatie-eis met tussenstappen verder verstrengd worden.

EPC

Termijn voor renovatieplicht al aangevat?

Het is essentiële informatie voor een kandidaat-koper dat er reeds een termijn voor de renovatieplicht aangevat is en dat hij dus niet over de volle 5 jaar beschikt om eraan te voldoen. 

Naleving en controle

Alle werken moeten gedaan worden binnen deze 5 jaar en de termijn start bij de datum van de authentieke akte. Na de werken zal er een nieuw EPC certificaat opgemaakt moeten worden waaruit blijkt dat het vereiste energielabel behaald is. Deze verplichte opmaak van het EPC laat het toe om de renovatieplicht te controleren.

Wat als de koper niets doet?

Stel de koper doet geen werken om het energielabel van zijn woning te verbeteren of laat geen nieuw EPC certificaat opmaken. In dat geval kan het VEKA (Vlaams Energie & Klimaatagentschap) een geldboete opleggen van € 500 tot € 200.000. Daarnaast zal het VEKA een nieuwe termijn opleggen waarbinnen de renovatieplicht alsnog moet worden nageleefd. Doet men dat nog steeds niet, dan volgen er weer een geldboete en een nieuwe termijn net zolang tot het vereiste energielabel behaald is.

Zijn er uitzonderingen?

Zoals altijd zijn er uitzonderingen op de regel. De eerste uitzondering op de renovatieverplichting is als je het gebouw dat je aankocht binnen 5 jaar na de akte sloopt. Door de verplichte minimale eisen in het EPB (Energieprestaties en Binnenklimaat voor de bouw) zal de heropbouw sowieso aan strengere eisen moeten voldoen.

De tweede uitzondering is van toepassing op onroerend erfgoed staat. Dat geldt dus voor beschermde monumenten of residentiele gebouwen die deel uitmaken van een beschermd cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht of voorkomt op de inventaris van bouwkundig erfgoed.

Heb je verder vragen? Onze makelaars helpen je graag verder.

Renovatieplicht