Nieuws

Mag je bomen planten, maaien op zondag of barbecueën op je appartementsterras?

Het zomert, tijd om van onze tuin te genieten! Maar nu we veel meer tijd doorbrengen in onze tuin, kunnen er ook ergernissen opduiken. Wat met overhangende takken, of buren die nieuwe bomen planten? En mag je op zondag je gras maaien of op je appartement barbecueën? We vroegen het aan advocate Astrid Clabots.

1. Een nieuwe boom planten

Met de inwerkingtreding van het nieuwe goederenrecht op 1 september 2021, zijn er wat spelregels gewijzigd voor de aanplanting van bomen. Vroeger gold het Veldwetboek, dat een onderscheid maakte al naargelang de boomsoort (hoogstammig of laagstammig). Als de voorgeschreven afstand bij aanplanting niet werd gerespecteerd, moest de boom verwijderd worden, indien nodig na een vonnis van de vrederechter. Als een boom op die wijze meer dan 30 jaar geleden werd aangeplant, was de inplanting ervan verworven door verjaring.

Vandaag wordt er naar de hoogte van de boom gekeken, niet meer naar de soort. Voor bomen die minstens 2 meter hoog worden, moet je een afstand respecteren van 2 meter. Voor bomen die minder dan 2 meter hoog zijn en voor struiken en hagen geldt een afstand van een halve meter. Om deze afstand te bepalen, wordt gemeten van het midden van de voet van de boom tot aan de perceelsgrens. Hoogte die trouwens minder bepalend wordt indien er sprake is van een waardevolle boom of een nabije afsluiting die zelf nog hoger is.

Voor oudere bomen geldt de oude regeling. Vind je dat de boom van je buur te hoog is en te kort tegen de perceelsgrens staat? Dan zal je je bij gebreke van een akkoord tot de vrederechter moeten wenden. Die legt veelal de minst ingrijpende maatregel op, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan het inkorten of snoeien i.p.v. het rooien van de boom.

2. Snoeien

Als bomen, struiken of hagen niet gerooid moeten worden, stelt zich de vraag wie overhangende takken mag snoeien, of doorschietende wortels mag inkorten. In de oude regeling gold dat je overhangende takken van de buur mocht snoeien of wortels inkorten mits die daarvoor toestemming verleent. Bij gebrek daaraan moest je naar de vrederechter stappen. Dat was ook het geval voor doorschietende wortels op je eigen perceel die je mocht doorhakken mits voorafgaande melding aan de buur.

Vandaag is expliciet voorgeschreven dat je de buur in kwestie formeel in gebreke moet stellen voor de hinder die je ervaart. Daarop krijgt de buur 60 dagen om het nodige te doen, zoniet zal de hinderlijdende buur de takken zelf kunnen laten snoeien op kosten van de in gebreke blijvende buur. Opgelet, deze regeling geldt enkel voor nieuw aangeplante bomen, met name bomen en beplantingen aangebracht na 1 september 2021. De meeste bomen en struiken staan er echter al langer en daarvoor gelden dus nog altijd de spelregels uit het Veldwetboek.

3. Gras maaien

Vaak hebben we ’s avonds of op zondag tijd om ons gras te maaien. Gelukkig gebeurt dat meer en meer door geruisloze robots, maar als je nog voor de traditionele grasmaaier kiest, is dit geen geruisloze klus. Wettelijk is er rond tijdstippen om het gras te maaien niet veel voorzien. Wees hierin galant, en gun iedereen zijn nachtrust of rustdag.

4. Barbecue op het terras van het appartementsgebouw

De zomer doet ons verlangen naar een barbecue, zelfs op het terras van je appartement. Je moet wel altijd nakijken in de statuten van het gebouw of barbecues op het terras van het appartement zijn toegelaten. Als er geen verbod vermeld is, spreekt het voor zich dat je ook geen overlast mag veroorzaken t.o.v. de buren. Voor de veiligheid is het gebruik van een elektrische barbecue of een barbecue met houtskool aan te raden.

5. Tuinonderhoud door de huurder van een huurwoning

Droogte kan leiden tot schade aan beplanting en tuin. Moet je als huurder hiertegen de nodige maatregelen nemen? “De huurder moet de tuin van de huurwoning onderhouden met de nodige zorgvuldigheid”, zegt Astrid Clabots. “In de lijsten van huurherstellingen van de verschillende gewesten staan specifieke bepalingen over de tuin. In de Vlaamse Lijst staat dat je als huurder bomen en struiken moet snoeien volgens de regels van de kunst en het gras moet maaien en verticuteren. Maar ook ingrijpen bij belangrijke droogte door te zorgen voor regelmatige besproeiing en bescherming tegen ongedierte."

Een controle achteraf is natuurlijk makkelijker als er een goede plaatsbeschrijving bij intrede is opgesteld. Opvolging of duidelijkheid kan je ook bereiken door in de huurovereenkomst zelf te voorzien over welke graad of wijze van onderhoud jullie overeenkomen.

Bron: Livios